Duivex.pl - sklep z artykułami dla gołębi pocztowych

Wróć do poprzedniej strony...

Historia


Gettingen

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 22.06.2020

Start 6. 00

Lot Gettingen 1 koszowanie

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 15.06.2020

Mieszkow 7.00 do 8.00. . Jarocin 7.00 do 9.00. . Kozmin. 8.30 do 10.00

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 05.04.2017

W dniu 9 kwietnia 2017 godz 10Odbędzie się zebranie członków sekcji JAROCIN W siedzibie oddzialowej

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 12.12.2013

Na podstawie źródeł historycznych można z dużym prawdopodobieństwem określić,
że gołębie – jako pierwsze ptaki – zostały udomowione ok.5000 lat przed Chrystusem.
Przedstawiają to rzeźby z terakoty odkryte na terenie dzisiejszego Iraku. Należy dodać, że
wiele dawnych ludów Starożytnego Wschodu uznało gołębie za święte stworzenia, czcząc je
jako mistyczne i religijne symbole. Z biegiem lat walory dobrej orientacji tych ptaków
wykorzystał człowiek do przenoszenia wiadomości. Nie wiemy dokładnie kiedy powstała
pierwsza gołębia poczta. Historycy są zgodni, że w Egipcie już 2500 lat przed narodzeniem
Chrystusa – za panowania króla Dioseresa – działał sprawnie system informacji oparty o
gołębia pocztę. W Europie zalety gołębi pocztowych poznano dzięki Grekom i Rzymianom a
później Arabom.
 
 
Hodowla Gołębi pocztowych na Ziemi Jarocińskiej znana była już od dawna,
rozpowszechniana głównie przez szlachtę i kupców, a później przez wojsko. Pierwsze ramy
organizacyjne  powstały na terenie jarocińskich koszar w 1923 r. w 70 pułku piechoty, gdzie
działało wojskowe koło hodowców gołębi pocztowych. Inicjatywa założenia  cywilnego
towarzystwa hodowców gołębi pocztowych w Jarocinie wyszła od ppłk. Terleckiego i kpt.
Zuske. Zwrócili się oni 24.04.1924 r. z apelem do jarocińskich miłośników gołębi
pocztowych o udział w zebraniu organizacyjnym. Zebranie odbyło się w kasynie
podoficerskim na terenie jarocińskich koszar. Członkowie wojskowego koła hodowców
gołębi pocztowych przy I Baonie 70 pp w Jarocinie sprzedali (w sierpniu 1926 r.) większą
ilość gołębi dalekolotnych i młodego rocznika po niższych cenach. Dużą przeszkodą w
rozwoju hodowli gołębi pocztowych  było występowanie na naszym terenie większej ilości
ptaków drapieżnych. Prezes Okręgowego związku Hodowców Gołębi Pocztowych na VII 
Okręg Wojskowy – Poznań – por. Bogdański, zwrócił się z prośbą do myśliwych o niszczenie
ptaków drapieżnych za odpowiednia nagrodą. Szef Łączności DOK VII w Poznaniu wypłacał
3 zł za zabitego drapieżnika. Można było również zgłosić się z drapieżnikiem do innych kół
HGP np. w Ostrowie WLKP. Do p.Lamberskiego, w Krotoszynie do p. K. Nowakowskiego,
w Lesznie do p. J. Lea, w Zbiersku do p. nauczyciela M. Kamińskiego, w Czarnotkach (pow.
Środa Wlkp.) do nauczyciela p. Kargiela.
 
 
Jarocińskie koło zostało zarejestrowane w DOK VII w Poznaniu w 1928 r. jako THGP
„RUCH” – VII- 59- 31. Inicjatorem towarzystwa i długoletnim sekretarzem THGP w
jarocinie był Florian Mikuła (1897-1943) a skarbnikiem Franciszek Regulski. Radami i
wskazówkami służył znany hodowca gołębi pocztowych Massek a nabywano gołębie u
najlepszych hodowców śląskich np. dr Najducha, Thymana, Ipty i Maciejewskiego. 
 
 
W 1931 r. jarocińskie koło zostało przyjęte do ogólnego Związku THGP. W tym roku
koło liczyło 20 członków a stan zarejestrowanych gołębi wynosił 101 szt. A w 1932 r. 240
szt. Znanymi hodowcami gołębi pocztowych wówczas byli m.in. F. Mikuła, J.  Kłobusiński,
F. Regulski, dr. L. Idaszewski. Gołebie F. Mikuły zajęły I miejsce w 1932 r. na lotach na
odległość 150 km. W 1932 r skład Zarządu THGP „RUCH” w jarocinie tworzyli:
- prezes – burmistrz E. Rogalski,
- sekretarz – F. Mikuła,
- skarbnik – F. Regulski.
Koło nawiązało współpracę z pleszewskim kołem THGP, które zostało założone  w 1929 r.
przez Ciesielskiego i Tomczaka. 
 
 
W sierpniu i wrześniu 1934 r. jarocińskie koło THGP zorganizowało kilka lotów,
m.in. ze stracji granicznej Kopanice oraz Lublińca. Kilku hodowców np. F. Mikuła, F.
Regulski, J. Kołbusiński wysłali swe gołębie ze stacji Wołomin k. Warszawy. Był to – dla
jarocińskich gołębi – pierwszy lot na tak dużą odległość. Dla młodych gołębi zorganizowano 
lot na odległość 75 km.  Ogólne straty w lotach wynosiły ok. 30%. Stan gołębi uzupełniano z
hodowli budowniczego Niedziela z Niedobczyc, który uczestniczył w spotkaniach z
hodowcami w Jarocinie, zwracając szczególna uwagę na zwalczanie chorób gołębi. 
 
 
Działalność Koła HGP „RUCH” w Jarocinie wizytowana była w marcu 1936 r. przez
prezesa Okręgu  Związaku HGP z Poznania P. Sławniaka. Z jego inicjatywy jarocińskiej koło
zostało włączone do  Kolejowego Przysposobienia Wojskowego w Jarocinie jako sekcja, a
kierownikiem sekcji został F. Mikuła.  Decyzja ta wpołyneła poizytywnie na rozwój
organizacyjny Koła THGP. W lipcu 1937 r. koło zorganizowało loty gołębi na trasie 400 km.
Białystok – Jarocin . W zawodach uczestniczyło 58 gołębi a I miejsce zajął gołąb p. Biadały.
W sierpniuy tego roku koło zorganizowało zawody na trasie 650 km. Wilno – Jarocin.
Startowało 29 gołebi a najlepszymi okazały się gołebie p. Dorsza, które zajęły I, II, III, IV
miejsca, p. Webera a V p.por. rez. Ciesielskiego. 
 
 
Przygotowania do następnych zawodów zostały przerwane przez wybuch II wojny
światowej. W okresie wojny wstrzymano działalność organizacyjną. Wielu hodowców zostało
aresztowanych przez policję niemiecką np. F. Mikuła (zmarł po torturach w styczniu 1943 r.)
a niektórzy zostali wywiezieni do GG np. dr L. Idaszewski. W okresie okupacji hodowca
gołębi pocztowych była zabroniona. Niektórzy hodowcy ukryli swe wartościowe okazy. Po
wyzwoleniu Jarocina – 24 stycznia 1954 r. przez 33 ogólnowojskową armię dowodzona przez
gen. Wiaczesława Cwietajewa – dawni członkowie THGP m.in. dr. L. Idaszewski,
reaktywowali ogniwa terenowe. Zebranie organizacyjne jarocińskiego Oddziału III-35 odbyło
się 20.06.1948 r., któremu przewodniczył delegat Zjednoczenia HGP z Poznania p. Sławiak.
Wybrano następujący Zarząd:
- prezes – Edmund Tomaszewski,
- wiceprezes – dr Leon Idaszewski,
- sekretarz – Czesław Henzler,
- skarbnik – Kazimierz Sędzicki,
- kierownik lotu – Aleksy Kwiatkowski,
- komisja rewizyjna – Roman Mikuła, Stanisław Spaleniak, Witold Szymczak.
Na comiesięcznych spotkaniach omawiano problemy hodowli gołębi i technikę lotowania.
Specjalistyczne referaty z zakresu budowy gołębi i ich upierzenia oraz o chorobach gołębi
pocztowych wygłasza dr L. Idaszewski. Oddział zakupił zegar do konstatowania gołębi
powracających z lotu oraz wykonano kosze transportowe do wywozu koleją gołębi na loty. W 
1948 r. jarocińscy hodowcy zorganizowali pierwszy lot młodych gołębi na trasie Pleszew –
Jarocin. W krajowym zjeździe Zjednoczenia HGP we Wrocławiu uczestniczy z Jarocina E.
Tomaszewski i K. Sędzicki. Na koniec tego roku Oddział skupia 22 członków.
 
 
Od 1 stycznia 1949 r. Oddział III – 35 Jarocin występuje do Grupy Lotowej Ostr ów
Wlkp. Zamówiono pierwsze obrącxzki rodowe (których w 1949 r. rozprowadzono 385 szt.) i
uchwalono kierunek lotów – Białystok i Sokółka. W zjeździe okręgowym HGP w poznaniu
uczestniczyli: C. Henzler i E. Tomaszewski. W maju 1949 r. odbyło się w jarocinie spotkanie
z delegatami Grupy Lotowej z Ostrowa Wlkp. L. Małeckim i J. Berkowskim na którym
omówiono sprawy organizacyjne i finansowe. Loty gołębi w 1949 r. rozpoczęto 29 maja 
lotem próbnym z Opatówka. W tym roku zostały zakupione dwa puchary na loty gołębi
starych z miejscowości Zielkowice i młodych z Radomia. W lotach uczestniczyło 90 gołębi a
najdłuższa trasa wynosiła 132 km osiągnięta przez dwa gołębie A. Kwiatkowskiego oraz C.
Henzlera. Na walnym zebraniu 04.12.1949 r. został wybrany Zarząd w składzie:
- prezes – E. Tomaszewski,
- za-ca – dr L. Idaszewski,
- sekretarz – C. Henzler,
- skarbnik – Z. Sip
- kierownik lotów – S. Gutowski i T. Woś.
Na krajowy zjazd Zjednoczenia HGP, który odbył się w Krakowie, zostali wybrani: E.
Tomaszewski, A. Kwiatkowski, S. Spaleniak. Zarząd powołuje komisję do likwidacji dzikich
hodowli gołębi oraz pomaga w zakupie karmy (głownie z PGR). Do organizacji wstępuje
czterech młodych cz łonków z Witaszyc: Z. Gola, K. Skórzybut, M. Lamprecht, A. Wichłacz i
z Jarocina E. Polerowicz. W kręgu hodowców rodzi się potrzeba utworzenia własnej Grupy
Lotowej. 
 
 
Na nadzwyczajnym zebraniu Oddziału w dniu 19.05.1951 r. rezygnują ze stanowisk 
A. Kwiatkowski i E. Tomaszewski a zostają wybrani prezesem: K. Sędzicki a sekretarzem S.
Borowski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany E. Tomaszewski a
zastępcą W. Szymczak. Uchwalono, aby zgłaszano fakty przybycia przybłakanych gołębi oraz
obowiązku posiadania w gołębnuiku spisu gołębi. W czerwcu 1951 r. do organizacji zostaja
przyjeci: H. Doring, Z. Knop, M. Komorowski, M. Krawiec, B. Pawłowski, C. Bartkowiak,
H. Bednarek, M. Szymańska oraz z Twardowa S. Ciechelski i Z. Kubiak.
 
 
 Na zebraniu w dniu 07.10.1951 r. podjęto bardzo ważne ustalenia. Oddział jarociński
III – 35 został podzielony na dwa Oddziały oraz utworzono Grupę Lotową Jarocin. Referat  -
o zadaniach i celach tej grupy – wygłosił delegat II Grupy Lotowej z Ostrowa Wlkp. J.
Berkowski. Dyplomy za loty gołebi otrzymali: S. Spaleniak, E. Tomaszewsjki, S.
Szczepaniak, M. Lamprecht, H. Brajer. Jesienią 1951 r. zostały wybrane Zarządy nowych  dwóch oddziałów w Jarocinie :
 
Oddział III – 35:
- prezes – K. Sędzicki,
- wiceprezes – T. Woś,
- sekretarz – H. Szczepański,
- skarbnik – Z. Sip.
 
Oddział III – 54:
- prezes – A. Kwiatkowski,
- wiceprezes – S. Borowski,
- sekretarz – E. Tomaszewski,
- sekretarz – S. Szczepaniak.
W nowym oddziale do pracy włączyli się członkowie: S. Matusiak, H. Lewicki, W. Słomiany,
A. Regulski, W. Bielerzewski, S. Spaleniak, M. Lamprecht. Działalnośc lotowa realizowana
była przez transport kolejowy do miejscowości docelowych takich jak: Turzynów, Łowicz,
Warszawa, Sokółka, Tuszcz, Mogilno, Inowrocław, Terespol, Błonie, Małkinia, Konin.
 
 
W 1960 r. następuje połączenie w jeden oddział. Gdy w 1962 r. zostaje wybrany
prezesem F. Cuprych, sekretarzem – W. Sobczak, a skarbnikiem – Z. Sip organizacja zaczyna
działać dynamiczniej. Od tego czasu zebrania odbywają się systematycznie w Domu Kultury
Kolejarza. Przystąpiono do budowy klatek transportowych i uzyskano zgodę od PKP Jarocin
na użytkowanie terenu w pobliżu rampy kolejowej (od strony tartaku) do koszowania gołębi.
Po uporządkowaniu terenu zakupiono dwa wagony towarowe, które ustawiono oraz
ogrodzono i służyły do przechowywania klatek, koszowania gołębi na loty oraz pracy komisji
zegarowej. Do jarocińskiej grupy lotowej przystąpił Oddział Śrem. Po ograniczeniu przewozu
gołębi transportem kolejowym, postanowiono zakupić samochód. Dzięki staraniom prezesa F.
Cuprycha zakupiono w 1968 r. „NYSĘ”, którą wyremontowano oraz dobudowano kabinę (a
później jeszcze przyczepkę) do transportu gołębi. Od 1968 r. do grupy Lotowej Jarocin
przystąpili hodowcy z Koźmina Wlkp. i Krotoszyna.
 
 
W 1975 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem
województwa kaliskiego do którego wszedł Jarocin – członkowie jarocińskiego oddziału F.
Cuprych, Z. Matusiak i J. Paterski wspólnie z kol. Modrakiem z Kalisza i L. Małeckim z
Ostrowa Wlkp. udali się do Zarządu Okręgu PZHGP w Poznaniu, gdzie uzyskali zgodę na
utworzenie Okręgu PZHGP w Kaliszu. W związku z reorganizacją odszedł z jarocińskiej
grupy lotowej Śrem. Należy podkreślić owocna współpracę z Oddziałem Śrem a duża zasługa
w tym prezesa J. Bujakiewicza. Od marca 1976 r. do grupy Lotowej Jarocin oprócz Koźmina
Wlkp. i Krotoszyna przystąpił Pleszew, w którym aktywnie działali hodowcy m.in. J.
Kucharski, N. Henzler, W. Stempniewicz. Wspólnie podjęto uchwałę na 3 lata, aby
organizować loty z następujących miejscowości: Kłodawa, Żychlin, Wyszogród, Wyszków,
Zambrów, Sokółka (trzy razy), Świnoujście oraz Achen. Organizacją tych lotów zajmował się
wiceprezes ds. organizacji lotów Z. Matusiak.
 
 
Na zebraniu Grupy Lotowej Jarocin w dniu 20.02.1976 r. prezes Oddziału Koźmin
Wlkp. S. Sweorowski zaproponował, aby w Jarocinie zbudować świetlicę związkową.
Realizacji tego zadania podjął się Zarząd Oddziału w składzie: prezes – F. Cuprych,
wiceprezes ds. organizacji lotów – H. Kałużny, wiceprezes ds. finansowych Z. Matusiak,
wiceprezes ds. gospodarczych – R. Piniewski i sekretarz – J. Paterski. Po firmie, która
budowała piekarnie na ul. Glinki Zarząd Oddziału PZHGP w Jarocinie w uzgodnieniu z
Zarządem PSS „ZGODA” postanowiono adoptować budynki magazynowe na potrzeby
związkowe. Dzieki dużemu wkładowi pracy członków PZHGP m.in. F. Cuprycha, Z.
Matusiaka, Sobczaka, J. Paterskiego, R. Piniewskiego, Z. Zawodnego, S. Drzewieckiego, J.
Kubiaka, Jabłońskiego – w ciągu roku wykonano prace murarskie, dachowe a następnie
wewnętrzne, dobudowano garaż i przetransportowano wagony kolejowe, które służą jako
pomieszczenia magazynowe. Otwarcie świetlicy nastąpiło w lutym 1981 r. Od tego czasu jest
stałe miejsce na zebrania, koszowanie gołębi oraz otwieranie zegarów. Po otwarciu świetlicy
zaproszono na zebranie i wygłoszenie prelekcji Mistrza Polski w lotach gołębi i sędziego
PZHGP K. Ludygę z Piekar Śląskich.
 
 
W latach 70-tych i 80-tych działalność Zarządu Oddziału była wielokierunkowa.
Oprócz statutowych zadań Zarząd zorganizował 04.12.1977 r. w sali Cechu Rzemiosł
Różnych w Jarocinie pierwszą w historii miasta oddziałową wystawę gołębi pocztowych na
której jarocińscy hodowcy pokazali ponad 200 gołębi a oceniał sędzia PZHGP z Poznania F.
Fieske. W organizację wystawy największy wkład pracy wnieśli m.in. F. Cuprych, Z.
Matusiak, S. Drzewiecki, R. Piniewski, R. Aleksandrowicz, P. Pawlak, J. Kubiak. Zarząd
Oddziału podjął się zorganizowania wystawy okręgowej, którą przygotowano w Domu
Kultury w Jarocinie w dniach 12-13 grudnia 1981 r. Wystawa wypadła imponująco mimo
skomplikowanej sytuacji politycznej w kraju. Duży wkład pracy w zorganizowanie wystawy
wnieśli m.in. : F. Cuprych, J. Paterski, J. Bera, R. Aleksandrowicz, E. Kałuża, R. Piniewski z
jarocina, H. Kałużny i M. Walendowski z Pleszewa, M. Marek, F. Górnik, J. Lasek z
Krotoszyna. Następna wystawa została zorganizowana w Pleszewie w 1983 r.
 
 
W 1984 r. Zarząd Oddziału nabył od Urzędu Miasta i Gminy Jarocin działkę o pow.
175 m2 na której usytuowana jest świetlica związkowa. W tym samym roku od jarocińskiego
oddziału, który liczył 213 członków odłączył się Pleszew. Sekcja pleszewska liczyła 76
członków. Oddział Jarocin był jednym z najlepszych w okręgu kaliskim. Członkowie z
Pleszewa pomagali w budowie świetlicy a M. Walendowski troszczył się o dobry stan
transportu związkowego. W 1985 r. do Oddziału Jarocin przystępuje sekcja PZHGP Zduny.
Wspólnie z sekcjami: Koźmin Wlkp., Krotoszyn, Zduny i Jarocin  zostaje zorganizowana
okręgowa wystawa gołębi w Krotoszynie 09.12.1985 r. W 1990 r. zakupiono samochód
STAR ale po roku sprzedano go w związku z wysokimi kosztami eksploatacji. W 1992 r.
członkowie z Krotoszyna wybudowali kabinę nakładaną na samochód ciężarowy a z Jarocina
zakupili komputer do obliczania wyników lotów. Od 17.02.1991 r. Zarząd Oddziału w
jarocinie działa w następującym składzie:
- prezes – F. Cuprych,
- wiceprezes d/s organizacji lotów – E. Kałuża,
- wiceprezes d/s  finansowych – Z. Matusiak,
- wiceprezes d/s  gospodarczych – S. Drzewiecki,
- sekretarz – J. Bera,
- przewodniczący komisji rewizyjnej – J. Paterski.
 
W listopadzie 1992 r. zorganizowano uroczyste zebranie z okazji 30-lecia członkostwa J.
Paterskiego – mistrza oddziału w lotach gołębi. W zebraniu uczestniczył wybitny
hodowca i znawca gołębia pocztowego mgr Jerzy Tomasik z Tarnowskich Gór, który
wygłosił ciekawą prelekcję o tematyce hodowlano – lotowej.
 
 
 W latach 1993/1994 następuje pewien kryzys organizacyjny. Od grudnia 1993 r.
członkowie sekcji Zduny zdeklarowali przejście do Oddziału w Rawiczu a 07.01.1994
sekcja Krotoszyn przechodzi do Odolanowa. Jarocińscy członkowie przystępują do
zorganizowania sekcji w Borku, która powstaje 13.03.1994 r. z prezesem L. Baszyńskim,
sekretarzem K. Filipiakiem i skarbnikiem S. Marcinkowskim na czele. Na zebraniu
założycielskim przystąpiło 25 członków. Sekcja Borek przystąpiła do wspólnych lotów z
Jarocinem. Wiosną 1994 r. zakończono budowę wiaty przy świetlicy w Jarocinie dla
zabezpieczenia kabiny. Dużą stratą dla Oddziału była śmierć długoletniego wiceprezesa
d/s  finansowych Z. Matusiaka (03.03.1995r.). Od dnia 05.03.1995 r. funkcje prezesa
pełni R. Piniewski a wiceprezesa d/s  finansowych S. Andrzejak.
 
 
Zgodnie ze statutem wszystkie Zarządy PZHGP w Jarocinie rozwijały
współzawodnictwo lotowe. Zostały zorganizowane loty gołębi z takich miejscowości
krajowych jak: Łask, Błonie, Wyszków, zambrów, Zakroczyn, Konin, Wyszogród,
Sokółka, Trakiszki, Małkinia, Tuszcz, Chełm, Lublin, Hrubieszów, Radom, Oborniki,
Kołobrzeg, jastrzębia Góra, Władysławowo, Szczecin, Krzyż, Choszczno, Świnoujście,
Kamień Pomorski, Słubice, Cedynia i inne. Szereg sukcesów zanotowano na lotach
zagranicznych m.in. z mandeburga, Schwerina, Wismaru, Salzwedel, Hanower,
Dortmund, Bunde, Osnabrik, Minden, Eisenach, Recchlin-hausen w Niemczech oraz w
Achen i Harlingen w Holandii. Największym sukcesem był udany lot jarocińskich gołębi
z Lede z Belgii, którego odległość wynosiła 960 km. W rywalizacji8 lotowej na
wymienionych trasach lotów najlepsze wyniki osiągali m.in. : J. Paterski, F. Jakubczak, S.
Matusiak, Z. Matusiak, S. Drzewiecki, J. Bera, J. Kubiak, E. Bartniczak. Hodowcy z
Jarocina w swej 75 – letniej historii zwyciężali w mistrzostwach okręgu Kalisz, plasowali
się jak np. J. Paterski na liście współzawodnictwa ogólnopolskiego. Osiągnięcia lotowe
były możliwe dzięki posiadaniu przez jarocińskich hodowców coraz lepszych warunków
hodowlanych i zdrowotnych oraz systematyczne szkolenia, które odbywały się w kawiarni
DZIUPLA u prezesa sekcji J. Paterskiego.
 
 
Czołowi działacze jarocińskiej organizacji pracowali nie tylko dla dobra PZHGP w
Jarocinie ale r również w różnych komisjach na szczeblu Okręgu Kalisz. Za całokształt
pracy dla dobra PZHGP najaktywniejsi działacze zostali uhonorowani przez Zarząd
Główny   PZHGP złotymi odznakami: F. Cuprych, Z. Matusiak, J. Paterski, J. Bera, R.
Piniewski, E. Kałuża.
 
 
W roku jubileuszowym 75-lecia  działalności Związku kadencja 1998-2001 zarząd
sekcji pracował w składzie: 
- prezes – J. Paterski,
- skarbnik – T. Kaczmarek,
- sekretarz – K. Zawodny.
Natomiast Zarząd Oddziału w składzie:
- prezes – R. Piniewski,
- sekretarz – J. Bera,
- z/ca d/s finansowych – S. Andrzejczak,
- z/ca d/s organizacji lotów – E. Kałuża,
- z/ca d/s gospodarczych – K. Marciniak.
 W tym okresie  Oddział Jarocin przechodzi  do Okręgu Poznańskiego, gdzie wspólnie z
Oddziałami Poznań i Mosina hodowcy z Jarocina odnoszą  wysokie wyniki licząc się na 
szczeblach  Rejonu i Mistrzostwa Polski
 
 
 
 
W kolejnej kadencji  Zarząd Oddziału zmienia się. 
Na Prezesa wybrano kol . J Paterski, sekretarz J. Bera, v-ce prezes ds. Lotowych kol. E
urbański, ds finansowych kol. L. Jedrzejczak Podczasa trwania kolejnej kadencji2001-2003
prezesem wybrany zostaje kol. J. Bera, sekretarzem kolJjaniszewski Ds lotowych kol.
Urbański który po smierci kol.Janiszewskiego przejmuje funkcje sekretarza i finansowych
kol. L. Jędrzejczak. W roku 2003 dochodzi do nieporozumiania się zarządu i w efekcie do
nowych wyborów. W latach 2004-2006 na prezesa wybrano ponownie kol. R.Piniewskiego,
który razem z prezesem ds lotowych kol. E Kałużą, ds finansowych kol. L. Jędrzejczak i
sekretarzem E Urbańskim  podczas trwania  kadencji  przechodzą z Okręgu Poznańskiego do 
Okaręgu Kaliskiego.Razem z Oddziałem Pleszewskim a następnie z Krotoszyńskim 
rozpowszechniają zamiłowanie do hodowli gołębi pocztowych . Niestety  nad Oddział Jarocin
nadciagają gorsze czasy w roku 2005 zmarł skarbnik, którego zastepuje kol s. Anrzejczak,
nastepnie w wyniku nieporozumień i ambicji niektórych hodowców  w roku 2006 sekcja
Borek przechodzi do Oddziału  Rawickiego  sekcji Gostyń. 
 W taki sposób  nowo wybrany  w 2007-2011 roku Zarząd w składzie:
Prezes kol.L Tomaszewski, v-ce prezes ds lotowych E. Kałuiża, v-ce prezes ds finansowych
kol.Sz. Derwich, sekretarz kol. B.Banaszak wraz z pozostała Sekcja Jarocin tworzą bardzo
mały bo 60 osobowy oddział, który rozpoczyna walkę o przetrwanie, gdyż mlode pokolenie
,zapatrzone w rozwój techniki i informatyki odchodzi od poświęcania swojego czasu na dość
drogie i mozolne  hodowanie gołębi pocztowych. Po wielu staraniach dochodz jednak do
reaktywacji sekcji w Koźminie wlkp.2007r.W związku z rozwojem Oddziału i trudnymi
warunkami transportowymi  zapada decyzja o kupnie samochodu z kabiną{2009} niestety i tu 
po wysokich ambicjach grupy członków sekcji w Koźminie,  w roku 2009 członkowie tej
sekcji przechodzą do oddziału krotoszyńskiego.W wyniku działania małej grupy członków
Sekcji Jarocin w tymże roku powstaje Sekcja Mieszków , która  pod przewodnictwem presesa 
kol. I Banaszaka, Sekretarza kol. H.Michalaka i skarbnika kol I Janowicza przyciąga nowych 
hodowców dając możliwość koszowania w weekendy i cieszenia się z możliwości oglądania
przylotów.  W roku 2011 zostaje rozwiązany oddział Pleszew w wyniku czego oddział zostaje
podzielony terytorialnie między Kalisz i Jarocin, Po prośbie  członków w 2012R  z
rozwiązanego  Oddziału Pleszew powstaje sekcja Chocz ,której prezesem wybrano kol. J.
Borgiasz .  Oddział Jarocin Rozwija sie do  trzech sekcji i 100 członków. Taki stan pozostaje
do dnia dzisiejszego.  W roku 2013 skład zarządu Oddział powiększony o hodowców  z
Sekcji Chocz  tj.kol Stasiak i kol .Cierzniak 
W roku jubileuszowym 2013 składy zarządów przedstawiają się następująco:
 Zarząd Oddziału
Prezes kol. L Tomaszewski
v-ce prezes ds lotowych kol. E. Kałuża
v-ce prezes ds finansowych kol Sz.Derwich
 v-ce prezes ds Gospodarczych kol. M . Kośćielak
sekretarz kol. B. Banaszak
członkowie –N. Talarowski Z. Zawodny K.Maciejewski,K.Zeidler,K.Stasiak, D.Cierzniak  
Sekcja
Jarocin:
Prezes-D.Gomułka,Skarbnik-Sz.Stachowiak,Sekretarz-G.Frąckowiak.Członek-
K.Kubacki., Sekcja Mieszków  prezes-I.Banaszak. sekretarz
H.Michalak.
skarbnikI.
Janowicz
sekcja Chocz prezes kol. J. Borgiasz sekretarz, kol                 skarbnik kol J. Kostanowicz.
  W obecnych latach Oddział Jarocin lotuje głównie z kierunku zachodniego z miejscowości
na terenie polski  Świebodzin, Sulęcin, Słubice oraz zagranicznych  Beelitz Wollin Hanover
Borken –Niemcy
Na uroczystym zebraniu z okazji 90-lecia  powstania Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych zaproszono Zarząd Okręgu oraz delegacje pozostałych Oddziałów należących do 
Okręgu Kaliskiego. Wręczono  odznaczenia za pracę i rozwój Związku. Złote odznaki
otrzymali: J Bednarek, G Frąckowiak, J Frąszczak,L Tomaszewski,Z Zawodny. Srebrne
odznaki otrzymali: B Banaszak,Sz Derwich,K Maciejewski,M Kościelak,N Talarowski,K
Maniak,P Taciak,jJ Urbaś, H. Michalak,P Zięciak,A Kmieciak,S Grzesiak,S Szymkowiak, D
Cierzniak A Cwikliński, R Łukomski,S Sokalski,P Szczeciński,K Stasiak,. J Borgiasz, oraz
dyplomy pamiątkowe
 
„Spoglądając w przeszłość snuć można wiele refleksji wśród których jedna jest
najważniejsza, a mianowicie, że to co organizacja osiągnęła to efekt koleżeńskiej
współpracy wszystkich jej członków” – jak powiedział jej prezes mgr J. Paterski.,
dodającm przy tym rozwój i rozpowszechnianie wspaniałymi wynikami ziemi Jarocińskiej
na szczeblach rejonu oraz w kraju. 
 
 
P.S. Do opracowania histori 90-lecia PZHGP w Jarocinie wykorzystano opracowanie początków działalności wykonane przez p. Jajora.